Правила и Общи условияОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ПРОМОЦИЯ НА KIKKOMAN „ВКУСНАТА ХРАНА ОБИЧА KIKKOMAN

 

 

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията на Kikkoman “Вкусната храна обича Kikkoman” е организирана от името на Kikkoman Trading Europe GmbH от „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, (в качеството си на официален дистрибутор за България на продуктите с марка Kikkoman) с адрес по регистрация: гр. София 1138, бул. „Самоковко шосе“ 2л, ТЦ „Боила“, телефона за връзка: +359 2 973 11 17, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА.

 

 

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоцията, наречени Официални правила на промоцията.

 

2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на сайта  www.kikkofood.bg за целия период на промоцията.

 

2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на промоцията, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.kikkofood.bg.

 

2.4. С участието си в промоцията участниците се обвързват с  така описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

 

Част 3. ТЕРИТОРИЯ И ОБЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията на Kikkoman се организира и провежда на територията на Република България.

 

 

Част 4. ПРАВО И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

4.1. В промоцията може да участва всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, приело Общите условия на промоцията, с изключение на служителите на „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и служителите на обслужващите промоцията агенции, както и всички свързани с тях лица.

 

4.2. В промоцията има право да участва всяко физическо лице, което: (i) отговаря на условията по раздел 4 по-горе, (ii) е закупило поне 1 продукт с марка Kikkoman; и (iii) доброволно е регистрирало номера на касовата си бележка, удостоверяваща покупката, в регистрационната форма на сайта www.kikkofood.bg.

 

4.3. Броят на участията в периода на промоцията е неограничен.

 

4.4. Всеки потребител, желаещ  да участва в промоцията, следва да закупи поне 1 продукт с марка Kikkoman. За всяка покупка потребителят трябва да въведе в посочения период на промоцията НОМЕР и ДАТА от касовата бележка, удостоверяваща покупката на участващите в промоцията продукти, на интернет адрес www.kikkofood.bg, като касови бележки с повече от един продукт Kikkoman също ще се зачитат за една регистрация.

 

4.5. За верига магазини Метро, за касов бон се счита номерът на фактурата, издадена от съответния обект.

 

4.6. Преди да регистрира касовата бележка на www.kikkofood.bg, участникът попълва във формата за участие своите имена /собствено и фамилно име/, номер на мобилен телефон за връзка, електронна поща, дата и номер на касовата бележка. Тези данни ще бъдат използвани в съответствие със ЗЗЛД за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената награда от играта и съгласно записаното в ЧАСТ 8 и ЧАСТ 11.

 

4.7. Всеки участник може да регистрира колкото желае касови бележки. Един участник може да спечели само една дневна или една седмична награда и една голяма награда в края на периода.

 

4.8. Повторна регистрация на вече регистриран номер на касова бележка няма да бъде допусната от системата. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

 

4.9. След натискане на бутона "РЕГИСТРИРАЙ", който се намира под регистрационния панел, участникът веднага ще вижда екран с надпис „УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ“, в потвърждение на това, че регистрацията е преминала успешно.

 

4.10. С включването си в кампанията, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и само във връзка с Промоцията.

 

 

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията е валидна от 00:01 ч. на 18.10.2018 г. до 24:00 ч. на 14.11.2018 г., или 28 календарни дни.

 

 

Част 6. НАГРАДИ

6.1.В рамките на посочения период на промоцията през онлайн сайта www.kikkofood.bg ще бъдат раздадени общо 185 награди:

 

61.1. 160 (сто и шестдесет) дневни награди: 50 готварски щипки, 10 ножа и 100 термометъра Kikkoman;

6.1.2. 24 (двадесет и четири) седмични награди: „Комплекти за приготвяне на вкусни ястия“, описани подробно в т. 6.2.1.2.1

6.1.3. 1 (една) голяма награда, описана в т. 6.2.

 

6.2. За целия период на промоцията е определена една голяма награда: универсален уред за готвене TEFAL OptiGril+ GC712D.

 

6.2.1. За целия период Организаторът е предвидил следното разпределение на наградите, описани в т.6.1. и 6.2.:

6.2.1.1. Дневни онлайн награди: по 5 броя всеки ден за първите двадесет и четири дни на промоцията (от 18.10.18 г. до 10.11.18 г., вкл.) и по 10 броя за всеки следващ ден до края на периода на промоцията (общо 160 дневни награди), раздавани след теглене на лотариен принцип на всички въведени номера на касови бележки за съответния ден.

6.2.1.2. Седмични онлайн награди: 6 седмични награди за всяка седмица, част от периода на промоцията (общо 24 седмични награди), раздавани след теглене на лотариен принцип на всички въведени номера на касови бележки за съответната седмица.

6.2.1.2.1. Седмичните награди са подаръчни комплекти от по 1 торбичка Kikkoman, 1 книжка с рецепти, 1 готварска ръкавица Kikkoman и 2 продукта Kikkoman.

6.2.1.3. Голяма онлайн награда: 1 (една) голяма награда за периода на промоцията, раздавана след теглене на лотариен принцип на всички въведени номера на касови бележки за целия период на промоцията.

6.2.1.3.1. Голямата награда е описана в т. 6.2. от настоящите Правила.

 

6.3. Организаторът на промоцията няма да раздаде повече награди от количествата, посочени в настоящите Общи Правила.

 

6.4. Всички, по някаква причина, нераздадени награди, остават собственост на организатора и ще бъдат използвани за бъдещи кампании.

 

 

Част 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ

7.1. Тегленето на наградите и обявяването на съответните победители ще се проведе по следния график:

 

7.1.1. Седмица 1, 18 октомври - 24 октомври 2018 г.: тегленето на седмичните награди ще се проведе на 25 октомври 2018 г., а обявяването на победителите – на 26 октомври 2018 г.

7.1.1.1. Ще бъдат раздадени 6 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.).

 

7.1.2. Седмица 2, 25 октомври - 31 октомври 2018 г.: тегленето на седмичните награди ще се проведе на 01 ноември 2018 г., а обявяването на победителите – на 02 ноември 2018 г.

7.1.2.1. Ще бъдат раздадени 6 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.).

 

7.1.3. Седмица 3, 01 ноември - 07 ноември 2018 г.: тегленето на седмичните награди ще се проведе на 08 ноември 2018 г., а обявяването на победителите – на 09 ноември 2018 г.

7.1.3.1. Ще бъдат раздадени 6 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.).

 

7.1.4. Седмица 4, 08 ноември - 14 ноември 2018 г.: тегленето на седмичните награди, вкл. и голямата награда, ще се проведе на 15 ноември 2018 г., а обявяването на победителите – на 16 ноември 2018 г.

7.1.4.1. Ще бъдат раздадени 6 комплекта седмични награди (описани в точка 6.2.1.2.) и 1 голяма награда (описана в точка 6.2.).

 

7.1.5. Всеки ден в 00:01 ч. ще се теглят по 5 участника за първите 24 дни на промоцията и по 10 участника за последните 4 дни, които на лотариен принцип ще получават по една от предвидените за предишния ден дневни награди (описани в точка 6.2.1.1.), а обявяването на победителите ще става на следващия ден.

 

7.1.6. На 15 ноември 2018 г. ще бъде изтеглен участникът, който ще спечели голямата награда (описана в т. 6.2.).

 

7.2. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в промоцията.

 

7.3. В случай, че за съответния ден има по-малко легитимни регистрации от предвидения брой награди, броят на дневните награди се разпределя пропорционално сред участниците в следващия ден и/или следващи дни (така, ако на 18 октомври, например, има 1 регистрация, която да отговаря на условията за участие в Играта, то участникът, направил, тази регистрация ще спечели 1 дневна награда, а останалите дневни награди, предвидени за 18 октомври, ще се раздадат на 19 октомври, за който ден дневните награди ще се увеличат с добавената бройка нераздадени награди за предишния ден).

 

7.4. Наградите ще се изпращат на съответните участници, спечелили дневни, седмични или голямата награди по куриер, в срок до 30 дни след обявяването на същите (участници, спечелили награда) на уебсайта на играта – www.kikkofood.bg в секцията ПОБЕДИТЕЛИ.

 

7.5. Участниците са длъжни да пазят касовата си бележка с печелившия номер, на която изрично са упоменати поне 1 продукт с марка Kikkoman и да я представят на куриера при доставянето на наградите им. Ако участникът не представи касовата бележка, той губи правото да получи наградата.

 

7.6. Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и/или електронна поща и Организаторът не е могъл да се свърже с него, за да му даде наградата, ще се счита за отказал се от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на резервен участник, отговарящ на условията.

 

7.7. Представител на куриерска фирма „Тип Топ” ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник е длъжен да представи касовата бележка, на която изрично са упоменати поне 1 продукт с марка Kikkoman.

 

7.8. Всеки спечелил гореописаните награди може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на тел. +359 2 973 11 17 (всеки работен ден от 09:30 до 17:00 ч.) или на e-mail: marketing@vk-bg.com.

 

 

Част 8. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Съхраняваме вашата Лична информация за период от време, необходим за реализация на целите, описани в настоящите Правила и в Декларацията за поверителност, което е достъпна на www.kikkofood.bg, освен в случаите когато законът изисква или разрешава по-дълъг срок на съхранение на информацията.

 

 

Част 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

9.1. Не се допуска размяна на награди за пари в брой или други изгоди.

 

 

Част 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези правила, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

 

Част 11. ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“ (cookies)

11.1. Политика за бисквитките

11.1.1. Бисквитки (COOKIES): За да сме сигурни, че нашите потребители/посетители получават най-подходящата и актуална информация, както и най-добрите услуги, когато посещават нашата интернет страница: www.kikkofood.bg, различна информация и данни могат да бъдат събирани чрез употреба на т.нар. „бисквитки“ (cookies). Целта е да подобрим услугите, които предоставяме на своите потребители/посетители и да сме сигурни, че лесно ще намерят онова, което търсят.

11.1.2. Посетителите и потребители на сайта не са длъжни да се съгласят с използването на бисквитките. Сайтът www.kikkofood.bg може да бъде използван и без това съгласие. Използването на бисквитките, обаче, ще допринесе за по-добрата работа на сайта, за по-пълното използване на всички негови функции при това по-лесно и по-бързо.

11.1.3. Бисвкитките, които използваме на www.kikkofood.bg, са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

11.2. Какво са бисквитките?

11.2.1. Бисквитките са малки пакети данни, които се изпращат до браузъра на потребителите/ посетителите от уеб сървър и се съхраняват на тяхното устройство (компютър и/или мобилно устройство), така че сайтът да може да разпознае съответния компютър/ мобилно устройство.

11.2.2. Има два вида бисквитки: постоянни и временни („сесийни“) бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на компютъра или мобилното устройство за по-продължителен период от време. Сесийните бисквитки са активни временно в устройството, когато се посещава нашия сайт и изчезват, когато потребителят/ посетителят затвори страницата. Те не се съхраняват за постоянно на устройството.

11.2.3. Бисквитките се използват от интернет сайтовете, за да различават и да запомнят потребителите, които могат да бъдат идентифицирани или анонимни, според това имат или нямат профил в съответния сайт. Целта на бисквитките обаче не е да установява самоличността на посетителите/ потребителите. Бисквитките са изцяло под контрол на посетителите и потребителите и същите могат да ги изтрият по всяко време, като начинът зависи от конкретния използван браузър.

11.2.4. Бисквитките идентифицират комбинация от компютър и уеб браузър. Едно лице, което използва няколко браузъра и/или устройства има отделен набор от бисквитки за всяка комбинация устройство – браузър. В тази връзка бисквитките не правят разлика между множество потребители, споделящи един и същ компютър и браузър, освен ако те не използват собствени (индивидуализиращи ги) потребителски профили. Има различни видове бисквитки според функциите и спецификите на сайтовете, които ги ползват.

11.3. Използване на бисквитки от www.kikkofood.bg.

11.3.1. Използването на бисквитките е свързано със запомняне предпочитанията на потребителите/посетителите на сайта, например във връзка с избрания език, съгласяването с ползването на бисквитките. Използваме бисквитки за анализ и статистики за посещенията на сайта.

11.3.2. Използваме също така и бисквитки на трети страни, които се управляват от съответните сайтове, те не се контролират от нас и ние не носим отговорност за тях. Третите страни, чиито услуги ползваме и които ползват бисквитки, са Google Analytics, Gemius Audience.

11.3.3. Изтриване на бисквитките. Потребителите/посетителите на сайта могат да изтрият бисквитките, съхранявани на тяхното устройство по всяко време. Някои бисквитки могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на браузъра на потребителя/посетителя. За други бисквитки е необходимо да се посети съответния сайт и да се следват инструкциите в тази връзка. Можете сами да изберете дали да приемете използването на бисквитките от даден интернет сайт или не. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Потребителите и посетителите следва да имат предвид, че промените в браузъра, с които се деактивира функцията за бисквитки, може да попречат на части от www.kikkofood.bg да функционират правилно.

11.3.4. Промени в нашата политика за бисквитките. Всички промени в Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази интернет страница и ще бъдат достъпни за всички потребители на сайта. Всички промени влизат в сила незабавно, с публикуването им на сайта.

 

 

Част 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Касови бележки, които са умишлено променени, фалшифицирани, подправени и/или манипулирани, се считат за невалидни и не се допускат до участие в промоцията.

12.2. Решението, дали касовите бележки са променени, фалшифицирани, подправени и/или манипулирани или не, принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

12.3. Спорове между Организатора на промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в град София.

12.4. Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

12.5. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в раздел VI, както и от самото участие в промоционалната активност.

12.6. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.